Forretnings Betingelser

1. Anvendelsesområde
Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser, herunder bl.a. udvikling, design, og produktion af Internet-løsninger.

2. Aftalers indgåelse
Aftaler om levering af ydelser, det være sig udvikling, design, programmering, og produktion af Internet-løsninger incl. databaser, grafiske elementer etc. indgås altid på baggrund af et forudgående tilbud godkendt af kunden. Arbejde, som bliver udført udover det i tilbudet anførte, vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser.

3. Fortrydelse
Kunden kan fortryde en aftale indtil 7 dage efter aftalens indgåelse, ved at give Easy-Soft skriftlig besked herom. Hvis en kunde fortryder aftalen inden for fortrydelsesfristen, hæfter Kunden ikke for det i aftalen fastslåede beløb. Dog hæfter kunden for den tid (afregnet til normal timepris efter gældende takster) og de materialer, samt ydelser fra tredjemand, der er brugt i tiden mellem aftales indgåelse og opsigelsen.

4. Tilbud
Tilbud afgivet af Easy-Soft er gældende i 8 dage fra tilbudets afgivelse. Alle priser er angivet uden moms med mindre andet er angivet. Ved tilbud der er baseret på et estimat af opgavens arbejdsbyrde i tid, anses en variation af den endelige pris på optil 25% i forhold til det afgivning tilbud som værende inde for rammerne af det givne tilbud. Kunden vil straks blive orienteret, såfremt det i tilbudet estimeret tidsforbrug overskrides. Tilbud anses kun for accepteret, når kunden har returneret en underskrevet ordrebekræftelse.

5. Kundens forpligtelser
Kunden er forpligtet til at overholde de i tilbudet aftalte deadlines. Hvis kunden ikke overholder disse, er Easy-Soft ikke forpligtet til at aflevere den endelige produktion til den i tilbudet angivne deadline.

Alt materiale (tekster, billeder og grafiske elementer) skal afleveres i elektronisk form, med mindre andet er aftalt i tilbudet. Alt billedmateriale, som skal fremgå af kundens website, skal leveres af kunden, jf. lov om copyright.

Med mindre andet er aftalt, skal link til Easy-Soft som minimum være at finde på websitets forside (den leverede løsning).

Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer til Easy-Soft.

6. Godkendelse og levering
Det påhviler kunden at gennemlæse og godkende alt materiale inden det publiceres. Inden levering af en færdig hjemmeside/applikation har kunden en periode på op til to uger (10 arbejdsdage) til skriftligt at godkende produkt. I denne periode er det kundens ansvar at gennemlæse og gennemteste hjemmesidens/applikationens funktionalitet. Såfremt kunden ikke afgiver indsigelser inden for de to uger anses dette som en godkendelse af produktet. Indenfor en uge efter hjemmesiden er godkendt af kunden, overfører leverandøren hjemmesiden til kundens webhotel, og kunden får tilsendt en CD-ROM med en kopi af den godkendte produkt. Når hjemmesiden er overført til kundens webhotel og leverandøren har konstateret, at hjemmesiden fungerer efter hensigten, anses en hjemmeside for at være leveret. Efter en hjemmeside er godkendt vil ændringer af en hjemmeside og tilføjelse til en hjemmesiden blive udført til timebetaling, der tillægges i den aftalte pris for hjemmesiden.

7. Easy-Softs forpligtelser
Easy-Softs ydelser består i at levere det i tilbuddet bestilte arbejde. Easy-Soft har ikke ansvar for Internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt, så som ved servernedbrud eller andre fejl hos web hotel eller lignende.

Såfremt kunden ikke overholder de aftalte tidsfrister, er Easy-Soft berettiget til tilsvarende at forlænge deadline for levering af den aftalte ydelse.

8. Reklamation
Easy-Soft yder ifølge den danske købelov 2 års reklamationsret fra varens modtagelse på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Easy-Soft i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal påpeget eller tilbageleveres, efter Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til Easy-Soft inden 14 dage hvis mindre andet aftales. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Ved reklamation er du velkommen til at sende varen eller aflevere varen på vores adresse.

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget. Private har disse 2 års reklamationsret hvor erhvervsdrivende har 1 års reklamationsret ifølge gældende lovgivning.

Når du har sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation vil du altid få tilsendt en mail når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

9. Ejendomsret
De af Easy-Soft leverede løsninger omfatter kun brugsretten til de nævnte løsninger, hvis mindre andet er aftalt.

De af Easy-Soft leverede løsninger må ikke kopieres, videresælges eller overdrages til tredjepart uden Easy-Softs skriftlige accept.

Ejendomsretten til de udviklede løsninger, herunder bl.a. grafiske elementer og internetløsninger tilhører Easy-Soft.

For produkter og ydelser leveret af tredjepart, er det dennes bestemmelser, der afgør ejendomsretten.

10. Betaling
Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med afgivelse af tilbud på konkret opgave. Såfremt særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen 8 dage netto.

Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 8 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel herom morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 2% pr. påbegyndt måned med tillæg af et rentegebyr på DKK 100,00 pr. rentenota. Easy-Soft forbeholder sig ret til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. (Herunder registrering i RKI)

Derudover er Easy-Soft berettiget til at hæve aftalen samt lukke for Internet-løsningen i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

Krav fra kundens side mod Easy-Soft berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb eller dele heraf; ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.

Fakturaer fremsendes via e-mail.


11. Tidsforbrug og tillæg
For ydelser, der udføres på timebasis, gælder det, at tiden faktureres pr. påbegyndte hele (1/1) time pr. dag. For ydelser, der foretages hos Kunden eller på en andet sted, end på leverandørens adresse, faktureres Kunden minimum 1 time pr. dag ydelsen forløber. Ønsker Kunden ydelser udført på bestemte tidspunkter af døgnet og/eller på bestemte dage, takseres ydelserne efter følgende rater i forhold til normal timetakst:

Hverdage (mandag til fredag)
Weekend og helligdage (inklusiv natten optil og efterfølgende weekend og helligdage)

Dag kl. 09.00-20.00 : 100%
Aften kl. 20.00-23.00 : 125%
Nat kl. 23.00-08:00 : 200%
Weekend Dag kl. 09.00-17.00 : 150%
Weekend Aften kl. 17.00-23.00 : 200%
Weekend Nat kl. 23.00–09.00 : 200%
Opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel, tillægges et hastetillæg på kr. 300,- ekskl. moms.

12. Ansvar/ansvarsbegrænsning
Kundens anvendelse af udviklede Internet-løsninger med tilhørende del-elementer sker i enhver henseende på eget ansvar.

Easy-Soft påtager ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed etc. af de informationer, som kunden afgiver til/modtager fra Internettet.

Såfremt kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at Easy-Soft bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er kunden forpligtet til at friholde Easy-Soft for disse.

Easy-Soft påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for Easy-Soft kontrol, det være sig afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser og/eller manglende etablering. Denne ansvarsbegrænsning er således udvidet i forhold til sædvanlig force majeure.

Easy-Soft er under ingen omstændigheder ansvarlig for en kundes drifts-, avance- og/eller andre indirekte tab.

Easy-Soft er ikke ansvarlig i tilfælde af tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kunden systemer, herunder data, som befinder sig på kundens eller andres Internetservere.

Såfremt Easy-Soft skulle blive erstatningspligtig, kan denne maksimalt udgøre et beløb forholdsmæssigt svarende til det, kunden betalte for den leverede ydelse.

13. Opsigelse og anden ophør
For indgåede aftaler omkring webhotel/domæner - se særskilte betingelser.

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er Easy-Soft berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.

Som væsentlig misligholdelse f.eks. nævnes:
• kundens manglende betaling
• lovstridige handlinger og/eller undladelser fra kundens side
• kundens uretmæssige brug af Easy-Softs rettigheder
• at kunden tages under konkursbehandling
• at kunden anmelder betalingsstandsning

14. Værneting
Kunden erklærer sig bekendt med Easy-Soft generelle forretningsbetingelser. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

15. Ændring af betingelser
Easy-Soft forretningsbetingelser kan af Easy-Soft ændres med et varsel på 30 dage.

Easy-Soft.dk    Løngang 29, 2.th   6400 Sønderborg    All rights reserved 2012
+